Co robimy

MSG powstało w 1999 r. i rozpoczęło szeroko zamierzoną działalność mrągowskich przedsiębiorców. Stowarzyszenie powstało w celu wspierania inicjatyw lokalnej działalności gospodarczej.

Samo organizowanie się środowiska przedsiębiorców w większości reprezentujących małe i średnie firmy rodzinne, tworzyły dogodne warunki powstania nowych działalności gospodarczych nie naruszając podstawowych zasad etyki, moralności i uczciwości z dala od rozgrywek politycznych. W swoim statucie MSG zakłada daleko idącą pomoc dla władz miasta i powiatu, w tworzeniu nowych inicjatyw gospodarczych, opiniowania oraz przygotowania nowych projektów w zakresie funkcjonowania gospodarki Miasta Mrągowa i Powiatu.

Od początku swojej działalności poprzez organizowanie corocznych konkursów „Przedsiębiorcy Roku” MSG rokrocznie, przedsiębiorców osiągających najlepsze rezultaty swojej działalności, uroczyście honoruje na Mrągowskim Balu Biznesowym, i tak kolejno ten tytuł zdobywali:

w roku 2000 – Firma ADAMS – Henryka Pędzicha
2001 – Firma TRACOM
2002 – Auto-Dems – Stanisława Brodowskiego
2003 – PHZ „ALEX” – Teresy i Alfreda Siwik
2004 – TERMIK – Jana Łuńskiego
2005 – Zakład Metalowy – WILIŃSKI
2006 – Spółdzielnia MLEKPOL
2007 – ZUK LUBOWIDZKI -Zbigniewa Lubowidzkiego
2008 – KANMIENARSTWO – Zdzisława Paśnikowskiego
2009 – AGROMASZ – Janusza Gruszczewskiego
2010 – BUDEXTAN – Jerzego Tanajewskiego
2011 – INTER-WIDEX – Wiesława Mierzejewskiego
2012 – JAGODZIANKA – Krzysztofa Trzcińskiego i Tadeusza Grudka
2013 – Przedszkole KUBUS – Teresy Zera i Heleny Marczuk
2014 – KAMIENIARSTWO PASNIKOWSCY – Pawła i Tomasza Paśnikowskich
2015 – Firma ADAMS – Henryka i Adama Pędzicha

2016 – INTER-WIDEX – Wiesław Mierzejewski w kategorii „Działalność Społeczna”

2016 – AGROMASZ – Janusz Gruszczewski w kategorii „Wizja i Innowacyjność”

2016 – BIC Siwik Holiday- Alfred Siwik w kategorii „Sukces”

2017 – Stanisław Brakoniecki – w kategorii „Działalność Społeczna”

2017 – TERMIK Jan Łuński – w kategorii „Wizja i Innowacyjność”

2017 – Krzysztof Węglewski – w kategorii „Sukces”.

W latach 2009 – 2011 Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze współorganizowało z Samorządem miejskim Plebiscyt na Najlepsze Sportowca Roku. Organizowało Bal Sportowca jak i sponsorowało nagrody.

W maju 1999 r. MSG było Sponsorem Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Od początku istnienia, Stowarzyszenie organizuje co roku Turniej Szachowy, który stał się już międzynarodowym turniejem o Puchar Prezesa MSG .

MSG wspiera wiele inicjatyw społecznych, między innymi współorganizowało Dożynki Wiejskie we wsi Młynowo, wspomagało w tworzeniu zespołu „SUKCES” Agaty Dowhań, organizowało wycieczki po jeziorach mazurskich dla dzieci z rodzin ubogich, organizowało Dzień Dziecka w Młynowie. MSG funduje również nagrody dla zwycięzców corocznego Powiatowego Turnieju Szkół.

Dobra współpraca z władzami miasta, oraz licznymi zakładami pracy, wzajemna pomoc to cele MSG. Częste spotkania towarzyskie rodzin członków podczas różnych imprez integracyjnych ma na celu scementowanie organizacji. MSG jest organizacja, która zapoczątkowała współprace naszego miasta z miastem Limanowa, efektem czego jest podpisana umowa miast partnerskich. Mieszkańcy obu miast często odwiedzają się podczas różnych uroczystości lokalnych.

Znaczącym przedsięwzięciem MSG był współudział w wydaniu albumu starych widokówek:

 1. Mrągowo, Mikołajki i okolice” w 2001 roku.

 

     2. Mrągowo Dawniej i Dziś” w 2003 roku.

 

 

    3. Mrągowo i Dawny Powiat na starej widokówce” w 2007 roku.

 

Jest to ogromna promocja naszego miasta w kraju i zagranicą.

Członkowie MSG angażują się i biorą czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta Mrągowa. Jesteśmy widoczni na różnych spotkaniach i imprezach okolicznościowych; braliśmy udział w organizowanym przez Hotel Mercure w Lidze Bowlingowej, byliśmy widoczni na Pucharze Świata w Skokach Narciarskich w Zakopane, uczestniczyliśmy w wielkich połowach ryb na naszym morzu Bałtyckim.

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Mrągowa powstała Mrągowska Rada Biznesu, do której siedmiu naszych członków weszło w skład tej rady. Świadczy to o poważnym podejściu i traktowaniu spraw gospodarczych naszego miasta.

 

Do celów i zadań stowarzyszenia należą:

 • Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w nim członków w zakresie prowadzonych przez nich działalności gospodarczej wytwórczej, handlowej i usługowej, w szczególności wobec organów powiatowych i samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.
 • Kształtowanie i upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
 • Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki w powiecie, wnioskowanie do organów ustawodawczych gminy i powiatu w zakresie rozwiązań systemowych w działalności gospodarczej oraz wdrażanie określonych rozwiązań gospodarczych.
 • Organizowanie pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez członków stowarzyszenia działalności gospodarczej.
 • Prowadzenie działalności promocyjnej, co do działalności prowadzonych przez członków stowarzyszenia.
 • Organizowanie różnych form współdziałania firm reprezentowanych przez członków stowarzyszenia, a w szczególności dla wykorzystanie wolnych mocy przerobowych, pomieszczeń i środków transportu.
 • Wspólne budowanie prestiżu i siły środowiska biznesu.
 • Podnoszenie społecznego uznania działalności przedsiębiorców i stopnia ich społecznej akceptacji.
 • Stworzenie warunków do nawiązywania kontaktów zawodowych przedsiębiorców oraz form wymiany doświadczeń, poglądów i kształtowania opinii środowiska.
 • Organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej dla członków stowarzyszenia i ich rodzin.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

 • Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego w gminach i powiecie mrągowskim oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.
 • Popieranie we współpracy z właściwymi organami samorządu gminnego i powiatowego, konkretnych rozwiązań gospodarczych lub rozwiązań systemowych, służących rozwojowi przedsiębiorczości.
 • Delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych i samorządowych do prac w gremiach doradczo – opiniotwórczych.
 • Organizowanie i tworzenie warunków do rozstrzygania sporów cywilno – prawnych, w tym gospodarczych, miedzy członkami stowarzyszenia w drodze postępowania polubownego i pojednawczego.
 • Tworzenie i propagowanie zasad uczciwości kupieckiej oraz dobrych obyczajów w działalności gospodarczej.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.
 • Doradztwo organizacyjne, prawne i ekonomiczne.
 • Utworzenie i prowadzenie klubu członkowskiego.
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, służącej realizacji celów i zadań stowarzyszenia.